بهار زیبا

کیه اون که تو راهه؟
بهار، بهار، بهاره
مامان جونم با شادی
خونه تکونی داره
حال و هوای خوبی
مهمون خونمونه
سبزه گندم امسال
بازم زده جوونه
رو پشت بوم و دیوار
فرش ها دارن می رقصن
ملحفه …

کیه اون که تو راهه؟

بهار، بهار، بهاره

مامان جونم با شادی

خونه تکونی داره

حال و هوای خوبی

مهمون خونمونه

سبزه گندم امسال

بازم زده جوونه

رو پشت بوم و دیوار

فرش ها دارن می رقصن

ملحفه های پرگل

رو بند رخت می چرخن

امسال شبیه هر سال

عمو نوروز دوباره

واسه بچه های خوب

بازم عیدی میاره

خرید بابای خوبم

هم آجیل هم شیرینی

این روزها خوب نگاه کن

چه چیزایی می بینی!

دنیا داره نو می شه

بهار زیبا میاد

این فصل خوب خدا

با شادی از راه میاد

بهرخ بهین