در ۱۸۸۷ دستگاه ونتوری‌متر را هرشل مهندس آمریکائی جهت اندازه‌گیری سرعت جریان مایعات در داخل یک لوله ابداع کرد.