در ۱۸۸۷ دستگاه ونتوری‌متر را هرشل مهندس آمریکائی جهت اندازه‌گیری سرعت جریان مایعات در داخل یک لوله ابداع کرد.

در ۱۸۸۷ دستگاه ونتوری‌متر را هرشل مهندس آمریکائی جهت اندازه‌گیری سرعت جریان مایعات در داخل یک لوله ابداع کرد.