۱۰ مارس ۱۸۳۱ ـ لژیون خارجی فرانسه و رونق دوباره مرسنری

دهم مارس ۱۸۳۱ لوئی فیلیپ رئیس وقت کشور فرانسه یک نیروی نظامی مرکب از داوطلبان خارجی به نام لژیون خارجی فرانسه که نوعی سپاه مرسنر است ایجاد کرد. «الجزایر» بعدا محل استقرار این …

دهم مارس ۱۸۳۱ لوئی فیلیپ رئیس وقت کشور فرانسه یک نیروی نظامی مرکب از داوطلبان خارجی به نام لژیون خارجی فرانسه که نوعی سپاه مرسنر است ایجاد کرد. «الجزایر» بعدا محل استقرار این لژیون تعیین شد. قرار بود از این لژیون در مستعمرات و کار استعمار استفاده شود که بعدا در جنگهای جهانی اول و دوم هم شرکت داده شدند. برای ورود به این لژیون به «گذشته متقاضی ـ هرچه می خواهد باشد» توجه نمی شد!.

تاریخ مرسنری (افرادی که در قدیم با هدف غارت و چپاول مغلوبین و یا دریافت سهمی از غنیمت و در قرون معاصر صرفا به خاطر تامین معیشت و یا دریافت امتیازهایی از قبیل تبعه شدن و ... به استخدام ارتشهای خارجی درمی آیند) طولانی است و از یونان باستان آغاز می شود. گارد واتیکان از مرسنرهای سویسی تشکیل شده است. در دهه های اخیر، در کشورهایی که قانون نظام وظیفه عمومی ندارند و سطح بیکاری پایین آمده است؛ استخدام شدن برای جنگیدن باردیگر رو به افزایش گذارده به عبارت دیگر مرسنری دوباره رونق گرفته و برای این کار (مقاطعه کاری جنگ) حتی کمپانی های بزرگ تاسیس شده است که یکی از آنها کمپانی «بلک واتر» در آمریکاست که داستانی طولانی دارد و افراد مسلح به عراق فرستاده است.