گل های قلبی شکل

● مواد لازم
▪ مقوای رنگی
▪ قیچی
▪ چسب مایع
▪ ماژیک
● طرز تهیه
دو مقوای مستطیل شکل را از وسط تا کنید. یک طرف آن قسمت بیرونی کارت و طرف دیگر قسمت داخلی کارت است. با استفاده از قیچی، …

مواد لازم

مقوای رنگی

قیچی

چسب مایع

ماژیک

طرز تهیه

دو مقوای مستطیل شکل را از وسط تا کنید. یک طرف آن قسمت بیرونی کارت و طرف دیگر قسمت داخلی کارت است. با استفاده از قیچی، دو برش کوتاه با فاصله دو سانتی متری در وسط قسمت داخلی مقواها ایجاد کنید. از نقطه انتهایی خط برش یک خط تا ایجاد کنید. کارت را باز کنید. مطابق با خطوط ایجاد شده دو قسمت کناری برش را که بین دو خط تا قرار دارد به سمت مخالف تا کنید.دو برش دیگر در اندازه نصف برش اصلی در قسمت هایی که تا کرده اید اضافه کرده و آنها را نیز به سمت داخل تا کنید.کارت را باز کنید. باید دو پله کوچک و یک پله بزرگ ایجاد شده باشد.

با استفاده از مقواهای رنگی مطابق شکل شش عدد ساقه، قلب و برگ درست کنید. ساقه ها را با چسب مایع روی پله ها چسبانده و برگ و ساقه ها را به آن اضافه کنید. این کار باید با ظرافت و دقت انجام شود تا قلب ها و برگ ها به قسمت داخلی کارت نچسبد. پیغام تبریک را روی قلب ها بنویسید و آن را به دوست خود هدیه دهید.

امید مصطفوی