تزئین گلدان با مهره

● وسایل مورد نیاز
▪ شیشه یا بطری خالی
▪ مهره تزئینی
▪ سیم نازک
● طرز تهیه
شیشه یا بطری را شسته و اجازه دهید تا خشک شود. سپس مهره ها را به دلخواه درون یک تکه سیم رشته کنید.
توجه داشته …

وسایل مورد نیاز

شیشه یا بطری خالی

مهره تزئینی

سیم نازک

طرز تهیه

شیشه یا بطری را شسته و اجازه دهید تا خشک شود. سپس مهره ها را به دلخواه درون یک تکه سیم رشته کنید.

توجه داشته باشید که تنوع در رنگ و اندازه مهره ها بر زیبایی کار خواهد افزود. سپس سیم را چند بار دور لبه شیشه بپیچید. سپس دو انتهای آن را دور هم بپیچید تا کار محکم شود. سپس آن را زیر مهره ها مخفی کنید.

نگاه نجومی