ماهی سالمون

مواد غذایی دوازده گانه ای از سوی متخصصان علم تغذیه برای متعادل نگه داشتن وزن زنان و تناسب آنان شناخته شده است. از این پس هر روز در این ستون به معرفی یکی از آنها پرداخته خواهد شد.
این …

مواد غذایی دوازده گانه ای از سوی متخصصان علم تغذیه برای متعادل نگه داشتن وزن زنان و تناسب آنان شناخته شده است. از این پس هر روز در این ستون به معرفی یکی از آنها پرداخته خواهد شد.

این ماده غذایی برای سلامت قلب بسیار مفید بوده و چربی اشباع نشده مونو و چربی امگا ۳ آن به کاهش چربی شکمی کمک می کند.

سحرپورعباس