واژه های زیبا

واژگان دلت چرا دست نخورده مانده است، کلمات شوق زندگی را در تو جاری می کنند، پس چرا فراموش کرده ای تا از آنها استفاده کنی. هرجا و به هرکس می رسی با ادبیات کهنه ای که از اطرافیانت …

واژگان دلت چرا دست نخورده مانده است، کلمات شوق زندگی را در تو جاری می کنند، پس چرا فراموش کرده ای تا از آنها استفاده کنی. هرجا و به هرکس می رسی با ادبیات کهنه ای که از اطرافیانت آموخته ای صحبت می کنی. حال آنکه تو در قلبت زیباترین کلمات را نادیده گرفته ای.‎.‎.

باید یاد بگیری که با هرکس به زبانی تازه سخن بگویی.‎.‎. باید یاد بگیری که چگونه با استفاده از کلمات زندگی را شیرین تر کنی، کلمات باارزش ترین یاران تو هستند که می توانی با کمک شان مشکلاتت را به آسانی حل کنی، پس چرا قدر آنها را نمی دانی. چرا حرف دلت را که سرشار از زیباترین واژه ها است مدفون کردی و هر روز به حرف زبانت گوش می کنی.

دل بسترگاه واقعیت هاست و حرف دل رمز خوشبختی است. واژه های دلت را در فضا رها کن تا ببینی که چگونه در مسیر خوشبختی گام خواهی زد.‎.‎.

آلاله علیپور