دینامومتر یا نیروسنج دستگاهی است فنری درجه‌بندی شده نه فقط نیروی جاذبه زمین یا وزن جسم، بلکه دیگر نیروها را هم اندازه‌گیری کرد.