دینامومتر یا نیروسنج دستگاهی است فنری درجه‌بندی شده نه فقط نیروی جاذبه زمین یا وزن جسم، بلکه دیگر نیروها را هم اندازه‌گیری کرد.

دینامومتر یا نیروسنج دستگاهی است فنری درجه‌بندی شده نه فقط نیروی جاذبه زمین یا وزن جسم، بلکه دیگر نیروها را هم اندازه‌گیری کرد.