بارداری در زنان دیابتی

محققان دانماركی می گویندزنان مبتلابه دیابت نوع اول كه در دوران بارداری وقبل ازآن میزان قندخون خودرابه طورروزانه كنترلمی كنندبارداری ووضع حمل بهتری خواهندداشت ‏.‏
دكتر"دورت …

محققان دانماركی می گویندزنان مبتلابه دیابت نوع اول كه در دوران بارداری وقبل ازآن میزان قندخون خودرابه طورروزانه كنترلمی كنندبارداری ووضع حمل بهتری خواهندداشت ‏.‏

دكتر"دورت جنسن " ازبیمارستان دانشگاهی اودنس وهمكارانش دربزرگترین تحقیقی كه تاكنون برروی زنان بارداردیابتی انجام شده است دریافتندفقط یك سوم ازاین زنان میزان قندخون راكنترل می كنند‏.‏

كنترل منظم وروزانه میزان گلوكزخون خطربروزنقایص مادرزادی ومرگ نوزادان راكاهش می دهد‏.‏

محققان میزان بروزعوارض بارداری دركل جمعیت رابا‏۱۲۱۸ ‏بارداری پی درپی در‏۹۹۹ ‏زن مبتلابه دیابت نوع اول مقایسه كردند‏.‏

۳/۱ ‏درصدنوزادان مادران دیابتی بلافاصله بعدازتولدجان سپردند كه این میزان دركل جمعیت ‏۰/۷۵ ‏درصدبود‏.‏میزان مرده زایی درگروه اول‏۲/۱‏درصدودركل جمعیت ‏۰/۴۵ ‏درصدبود‏.‏نقایص مادرزادی نیزدرگروه ول ‏۵ ‏درصدودركل جمعیت ‏۲/۸ ‏درصدمشاهده شد‏.‏

دربین ‏۹۳ ‏زن دیابتی كه نوزادآنهامرده یاباناهنجاری متولدشد .۲۲‏درصددرزمان لقاح قندخون خودراكنترل می كردند‏.‏اما‏۳۵ ‏درصداززنانی كه زایمانی بدون مشكل داشتندقندخودخودراكنترل می كردند‏

نتایج این مطالعه بیانگرلزوم كنترل قندخون ,مراقبت وآموزش بیماران است ‏.‏