سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی

سازمان رسمی در بردارنده قوانین و مقررات و دستوالعمل ها و بخشنامه ها و آیینامه ها می باشد که از طریق مجاری قانونی در هر سازمان جاری می شود تا همه امور در چارچوب نظم و قانون صورت …

سازمان رسمی در بردارنده قوانین و مقررات و دستوالعمل ها و بخشنامه ها و آیینامه ها می باشد که از طریق مجاری قانونی در هر سازمان جاری می شود تا همه امور در چارچوب نظم و قانون صورت پذیرد.

این مجموعه قوانین خوب می باشند اما می باید فراموش نکنیم که نباید آنقدر به وضع قوانین مختلف بپردازیم که در اصطلاح سازمان را سردرگم و پیچیده کنیم .

سازمان غیر رسمی که به نام سازمان سایه هم مشهور می باشد ، در دل سازمان رسمی شکل می گیرد .این سازما ها به خاطر آن ایجاد می شوند که اصولاً سازمان رسمی نمی تواند برطرف کننده تمامی نیازهای کارکنان خود باشد ،بنابراین کارکنان در سازمانها به طرق مختلف(تیم فوتبال – گردش دسته جمعی – کوه نوردی – میهمانی های خانوادگی و ... ) گردهم می آیند تا پوشش دهنده این نیازها باشد .

اما نکته قابل ملاحظه آن است که مدیران سازمانها نمی توانند از ایجاد سازمانهای غیر رسمی جلوگیری نمایند و همچنین ، نمی توانند آنها را از بین ببرند، بنابراین هنر یک مدیر توانا در آن است که سازمانهای غیر رسمی را در سازمان شناسایی نماید و آنها را به سمت و سوی سازمان رسمی سوق دهد.

محمود نوری