هواگیری شوفاژ

با هواگیری شوفاژها می توان بهره وری آنها را تا حداکثر ممکن افزایش داده و از این طریق در مصرف سوخت صرفه جویی کرد. علاوه بر این که محیط خانه نیز گرم تر خواهد شد.

مرتضی قائم پناه

با هواگیری شوفاژها می توان بهره وری آنها را تا حداکثر ممکن افزایش داده و از این طریق در مصرف سوخت صرفه جویی کرد. علاوه بر این که محیط خانه نیز گرم تر خواهد شد.

مرتضی قائم پناه