عروسک های فانتزی

● وسایل مورد نیاز
▪ اسفنج
▪ سیم گلسازی
▪ چشم عروسک
▪ قلم مو و رنگ
▪ ورقه فوم
▪ کاموا و.‎.‎.
▪ قیچی
▪ چسب حرارتی
● طرز تهیه
دو تکه اسفنج را به شکل کره درآورده و آنها را رنگ آمیزی کنید. …

وسایل مورد نیاز

اسفنج

سیم گلسازی

چشم عروسک

قلم مو و رنگ

ورقه فوم

کاموا و.‎.‎.

قیچی

چسب حرارتی

طرز تهیه

دو تکه اسفنج را به شکل کره درآورده و آنها را رنگ آمیزی کنید. پس از خشک شدن یک تکه سیم گلسازی را به درون آن فرو کرده و سپس مطابق طرح مورد نظر و شکل روبه رو با استفاده از ورقه فوم و چشم عروسک، کاموا و سیم گلسازی عروسک را کامل کنید.

ندا افرا