نقش برجسته ساسانی خان تختی

این نقش برجسته ساسانیان در ۱۶ کیلومتری شهر سلماس ،بر روی سنگ صاف و بزرگی در کوه" پیرچاووش" حجاری شده است. در این نقش برجسته دو نفر سوار بر اسب نقش بسته‌اند. احتمالاً این دو سوار …

این نقش برجسته ساسانیان در ۱۶ کیلومتری شهر سلماس ،بر روی سنگ صاف و بزرگی در کوه" پیرچاووش" حجاری شده است. در این نقش برجسته دو نفر سوار بر اسب نقش بسته‌اند. احتمالاً این دو سوار ، یکی " اردشیر" و دیگری " شاپور اول" است. در این نقش دو نفر پیاده نیز دیده می شوند؛ آن ها احتمالاً پادشاه ارمنستان و وزیراعظم او هستند. در این نقش اردشیر حلقه قدرت را به پادشاه ارمنستان اعطا می کند.