مصرف قرص بتاهیستین Betahistine

آیا مصرف قرص بتاهیستین(Betahistine) برای درمان وزوز گوش موثر است؟ اگر داروهای دیگر سراغ دارید معرفی نمایید.
بتاهیستین از مشتقات هیستامین است و به عنوان اولین داروی انتخابی در بیماری …

آیا مصرف قرص بتاهیستین(Betahistine) برای درمان وزوز گوش موثر است؟ اگر داروهای دیگر سراغ دارید معرفی نمایید.

بتاهیستین از مشتقات هیستامین است و به عنوان اولین داروی انتخابی در بیماری منییر به کار می رود. بیماری منییر یک بیماری گوش داخلی است که با سرگیجه - وزوز و اختلال شنوایی مشخص می شود.

مطالعه دو سوکور نشان داد که درمان با بتا هیستین در این بیماری بهتر از آن است که بیماری بدون درمان باقی بماند. ساز و کار این دارو دخالت در بهبود گردش خون بسیار کوچک بستر عروقی (Vasculoris stria) حلزون گوش داخلی می باشد ونیز این دارو اثر مهاری بر نورون های چند سیناپسی نورون های دهلیزی دارد.

داروهای دیگر چون بتاهیستین تخصصی است و بهتر است همه آنها را زیر نظر متخصص به کار بندید.

نویسنده : دکتر عبدالحمید حسین نیا