داشتن ترشحات پشت حلق

آیا داشتن ترشحات پشت حلق مثلا در تهران همیشه به نفع سینوزیت است؟ لطفا مرز سالم از ناسالم را شرح دهید.
ترشح پشت حلق اصطلاح درستی نیست اصطلاح درست آن ترشح پشت بینی در برابر واژه …

آیا داشتن ترشحات پشت حلق مثلا در تهران همیشه به نفع سینوزیت است؟ لطفا مرز سالم از ناسالم را شرح دهید.

ترشح پشت حلق اصطلاح درستی نیست اصطلاح درست آن ترشح پشت بینی در برابر واژه انگلیسی postnasalbischarge می باشد خبر از آلرژی یابد کاری مژک های تنفسی سینوس های خلفی و بینی می دهد و رابطه ای با آلودگی شهر تهران نیز ندارد و در کویر هم می تواند حادث شود. ربط دادن آن به سینوزیت هم درست نیست.

و به هر تقدیر چون سینوس ها این ترشحات را تخلیه می کنند معمولا در پرتونگاری پاک می باشد. ترشح پشت بینی یک نشانه بدکاری سینوس ها و بینی است و در قلمرو طبیعی وجود ندارد و برای آن نیز مرزبندی نمی توان قایل شد.

نویسنده : دکتر عبدالحمید حسین نیا