بازی با ریاضی

از بازی با اعداد ریاضی میتوان به نتایج جالبی رسید. چند نمونه را در زیر مشاهده می کنید:
عدد ۳۷ را در ضرایب ۳ ضرب کنید:
۳x ۳۷ = ۱۱۱
۶ x ۳۷ = ۲۲۲
۹ x ۳۷ = ۳۳۳
۱۲ x ۳۷ = ۴۴۴
۱۵ x ۳۷ = ۵۵۵
۱۸ x ۳۷ = ۶۶۶
۲۱ x ۳۷ …

از بازی با اعداد ریاضی میتوان به نتایج جالبی رسید. چند نمونه را در زیر مشاهده می کنید:

عدد ۳۷ را در ضرایب ۳ ضرب کنید:

۳x ۳۷ = ۱۱۱

۶ x ۳۷ = ۲۲۲

۹ x ۳۷ = ۳۳۳

۱۲ x ۳۷ = ۴۴۴

۱۵ x ۳۷ = ۵۵۵

۱۸ x ۳۷ = ۶۶۶

۲۱ x ۳۷ = ۷۷۷

۲۴ x ۳۷ = ۸۸۸

۲۷ x ۳۷ = ۹۹۹

۱۱۱.۱۱۱.۱۱۱ x ۱۱۱.۱۱۱.۱۱۱ = ۱۲.۳۴۵.۶۷۸.۹۸۷.۶۵۴.۳۲۱

۱ x ۹ + ۲ = ۱۱

۱۲ x ۹ + ۳ = ۱۱۱

۱۲۳ x ۹ + ۴ = ۱۱۱۱

۱۲۳۴ x ۹ + ۵ = ۱۱۱۱۱

۱۲۳۴۵ x ۹ + ۶ = ۱۱۱۱۱۱

۱۲۳۴۵۶ x ۹ + ۷ = ۱۱۱۱۱۱۱

۱۲۳۴۵۶۷ x ۹ + ۸ = ۱۱۱۱۱۱۱۱

۱۲۳۴۵۶۷۸ x ۹ + ۹ = ۱۱۱۱۱۱۱۱۱

۱ x ۸ + ۱ = ۹

۱۲ x ۸ + ۲ = ۹۸

۱۲۳ x ۸ + ۳ = ۹۸۷

۱۲۳۴ x ۸ + ۴ = ۹۸۷۶

۱۲۳۴۵ x ۸ + ۵ = ۹۸۷۶۵

۱۲۳۴۵۶ x ۸ + ۶ = ۹۸۷۶۵۴

۱۲۳۴۵۶۷ x ۸ + ۷ = ۹۸۷۶۵۴۳

۱۲۳۴۵۶۷۸ x ۸ + ۸ = ۹۸۷۶۵۴۳۲

۱۲۳۴۵۶۷۸۹ x ۸ + ۹ = ۹۸۷۶۵۴۳۲۱

۰ x ۹ + ۸ = ۸

۹ x ۹ + ۷ = ۸۸

۹۸ x ۹ + ۶ = ۸۸۸

۹۸۷ x ۹ + ۵ = ۸۸۸۸

۹۸۷۶ x ۹ + ۴ = ۸۸۸۸۸

۹۸۷۶۵ x ۹ + ۳ = ۸۸۸۸۸۸

۹۸۷۶۵۴ x ۹ + ۲ = ۸۸۸۸۸۸۸

۹۸۷۶۵۴۳ x ۹ + ۱ = ۸۸۸۸۸۸۸۸

۹۸۷۶۵۴۳۲ x ۹ + ۰ = ۸۸۸۸۸۸۸۸۸

۹۸۷۶۵۴۳۲۱ x ۹ - ۱ = ۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸

۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰ x ۹ - ۲ = ۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸

حسین میرزایی