در دختران بین ۸ تا ۱۰ سالگی ، استخوان لگن رشد بیشتری می‌یابد.

بین ۱۰ تا ۱۱ سالگی قسمت غده‌ای پستان شروع برشد می‌نماید.

بین ۱۱ تا ۱۲ سالگی به رشد بافت چربی پستان ، رویش موی درشرمگاه و رشد دستگاه تناسلی داخلی و خارجی اختصاص دارد.

در سالهای ۱۲ تا ۱۳ سالگی پیدایش رنگ دانه در نوك پستانها جلب توجه مینماید.

در ۱۳ تا ۱۴ سالگی رویش مو در زیر بغل و شروع خونریزی ماهیانه فكر دختر را بخود معطوف میدارد.

بین ۱۴ تا ۱۵ سالگی امكان باروری بوجود می‌آید.

و بعد از ۱۶ سالگی كند شدن و توقف رشد بدن جلب توجه می‌نماید.