مزایای تفکیک از مبدأ

اگر زباله های خود را درست تفکیک کنیم دقیقاً مانند این است که هرمنزل معدنی برای تولیدکنندگان بشمار می رود. محصولاتی که از منازل بیرون گذاشته می شوند، می توانند مستقیماً در کارخانجات …

اگر زباله های خود را درست تفکیک کنیم دقیقاً مانند این است که هرمنزل معدنی برای تولیدکنندگان بشمار می رود. محصولاتی که از منازل بیرون گذاشته می شوند، می توانند مستقیماً در کارخانجات مصرف شوند. زمین های وسیعی که در شهرهای مختلف برای دفن زباله در نظر گرفته می شوند، آزاد شده و در کنار آن واحدهای بازیافت به نسبت برگشت زایدات به چرخه صنعت به وجود می آید. اشتغالزایی ایجاد شده و ثروت ملی به خزانه مملکت برگردانده می شود.

کامیار فیلسوفی