سخنانی از باربارا دی آنجلیس

▪ باربارا دی آنجلیس : این کتاب را با عشق و امتنائی بی پایان به شما هدیه می کنم که خود هم " آغاز " و هم " طریق" و هم "پایان " عشق و شور زندگی واقعی و حقیقی من هستید.
▪ باربارا دی آنجلیس …

باربارا دی آنجلیس :

این کتاب را با عشق و امتنائی بی پایان به شما هدیه می کنم که خود هم " آغاز " و هم " طریق" و هم "پایان " عشق و شور زندگی واقعی و حقیقی من هستید.

باربارا دی آنجلیس :

در آغاز تنها عشق بود. حتی زندگی و پیدایش شما بر روی این کره ی خاکی نیز برخاسته از عشق است . این عشق بوده است که در یک لحظه مرد و زنی را آنچنان به سوی هم جذب کرده است تا از تلفیق و اتحاد عاشقانه ی بدن آن ها بذر شما متولد گردد

باربارا دی آنجلیس :

عشق مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند

باربارا دی آنجلیس :

آنان که از خود عشق ساطع می کنند با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند ، دیگران را به سمت خود می کشانند

باربارا دی آنجلیس :

عشق یگانه منبع نیرو و قدرت شماست

باربارا دی آنجلیس :

هر چه عشق و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد و آن ها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند

باربارا دی آنجلیس :

شما این توان را دارید که زندگانی ای سرشار از عشق و رضایت بیافرینید

باربارا دی آنجلیس :

عشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه ی فیزیکی و جسمانی ای است که نسبت به شخص دیگری در خود احساس می کنیم . عشق حتی به مراتب فراتر از ایمان به آرمان و غایتی برتر یا علاقه شور و اشتیاق نسبت به روابط ، کار یا حتی خانواده است .

باربارا دی آنجلیس :

زندگی با عشق مستلزم جرات شهامت و تهور روحی بزرگی است

باربارا دی آنجلیس :

عشق همان چیزی است که به شما امکان می دهد بارها و بارها متولد شوید

باربارا دی آنجلیس :

عشق همان جوهره و هویت واقعی شماست .

باربارا دی آنجلیس :

عاشق بودن به همان اندازه طبیعی است که نفس کشیدن و زنده بودن

http://iran.blogme.com/