نام علمی: Fittonia argyroneura
خانواده: ACANTACEAE
نیازها: مكانی پرنور دور از تابش مستقیم آ فتاب تابستانی، هوای گرم و مرطوب، حداقل دمای موردنیاز آن در زمستان ۱۶ درجه سانتی گراد است. آبیاری متوسط (خاك همیشه …

نام علمی: Fittonia argyroneura

خانواده: ACANTACEAE

نیازها: مكانی پرنور دور از تابش مستقیم آ فتاب تابستانی، هوای گرم و مرطوب، حداقل دمای موردنیاز آن در زمستان ۱۶ درجه سانتی گراد است. آبیاری متوسط (خاك همیشه مرطوب باشد)، خاك سبك گلدانی، در بهار و تابستان ماهی یكبار كود مایع به غلظت ۲ گرم در لیتر، جوانه های انتهای ساقه ها را با دست بچینید تا گیاه برای مدتی به صورت انبوه رشد كند.

ازدیاد: تقسیم بوته از اوایل بهار به بعد و نگهداری گلدان در حرارت ۲۱ درجه سانتی گراد، گرفتن قلمه در اواسط بهار و ریشه داركردن آن در دمای ۲۴ درجه سانتی گراد.