گلدان کاج

● وسایل مورد نیاز
▪ شاخه درخت
▪ میوه کاج
▪ چسب
● طرز تهیه
تعدادی شاخه تهیه کرده، اضافات آنها را چیده و آنها را به خوبی تمیز کنید. سپس در فواصل نامنظم میوه های کاج را به شاخه بچسبانید. …

وسایل مورد نیاز

شاخه درخت

میوه کاج

چسب

طرز تهیه

تعدادی شاخه تهیه کرده، اضافات آنها را چیده و آنها را به خوبی تمیز کنید. سپس در فواصل نامنظم میوه های کاج را به شاخه بچسبانید. شاخه را درون گلدان شیشه ای قرار داده و درون گلدان را نیز از میوه کاج پر کنید.برای زیباتر شدن کار می توانید میوه ها را با استفاده از اسپری رنگ آمیزی کنید.

آرزو محمودی