سک سک

سک سک (سک با ضمه س و سکون ک) نوع دیگر از بازی قایم موشک است که به تفاوت آن در ادامه اشاره می­شود.
«گرگ» هنگامی که یکی از بازیکنان را دید باید با گفتن کلمات « سک­سک» خود را به محل چشم گرفتن …

سک سک (سک با ضمه س و سکون ک) نوع دیگر از بازی قایم موشک است که به تفاوت آن در ادامه اشاره می­شود.

«گرگ» هنگامی که یکی از بازیکنان را دید باید با گفتن کلمات « سک­سک» خود را به محل چشم گرفتن برساند. در این­صورت نفری که توسط گرگ دیده شده گرگ بعدی خواهد بود، در این بازی نیز کلیه نفرات باید پس از آغاز بازی خود را به محل شروع بازی برسانند.

اگر بازیکنی که دیده شده است خود را زودتر از گرگ به محل شروع بازی برساند. از گرگ شدن نجات پیدا می­کند و گرگ اول، همچنان گرگ است.

محل شروع بازی را با رسم دایره ، ضربدر ، مربع و یا گذاشتن یک شئی مشخص می­کنند.

اهداف پرورشی بازی :

تقویت قوای عمومی بدن ، آمادگی جسمانی، تقویت عضلات پاها ، تشخیص موقعیت ، افزایش هوش ، سرعت عمل ، هماهنگی اعصاب و عضلات ، ایجاد شادی و نشاط ، تلاش برای رسیدن به هدف.