گل سیکاس

سیکاس از انواع گیاهان زیبا و قابل کاشت در فصل سرما است. این گیاه برای رشد نیاز به آب و هوای سرد و رطوبت دارد. برای تولید رطوبت می توان از دستگاه بخور استفاده کرد. بهترین روش کاشت، …

سیکاس از انواع گیاهان زیبا و قابل کاشت در فصل سرما است. این گیاه برای رشد نیاز به آب و هوای سرد و رطوبت دارد. برای تولید رطوبت می توان از دستگاه بخور استفاده کرد. بهترین روش کاشت، از طریق بذر است.

قبل از کاشت گلدان ها را از خاک غنی با بارورکننده های گیاهی پر کرده و بذرها را در عمق ۱۵ سانتیمتری خاک بکارید. آبیاری و زهکشی خاک باید به خوبی انجام گیرد.

عدم زهکشی مناسب، باعث زرد شدن برگ ها ناشی از تجمع زیاد آب می شود. برای زهکشی بهتر می توان دو یا سه سوراخ در کف گلدان ایجاد و از یک زیرگلدانی بزرگ استفاده کرد. توصیه می شود گلدان ها را در مکان سایه قرار داده و بطور منظم گیاه را آبیاری کنید. مناسب ترین PH خاک برای رشد بهتر گیاه شش و نیم است. تکثیر این گیاه از طریق قلمه زدن یا بذر امکان پذیر است.

[بابک افخمی]