بسیجی

امروز توی مدرسه ما یک عکس بزرگ چسبانده بودند. یک عکس از یک دانش آموز که لباس بسیجی پوشیده بود. او توی عکس خوشحال بود و می خندید. آقای ناظم گفت: این دانش آموز بسیجی خیلی شجاع بوده …

امروز توی مدرسه ما یک عکس بزرگ چسبانده بودند. یک عکس از یک دانش آموز که لباس بسیجی پوشیده بود. او توی عکس خوشحال بود و می خندید. آقای ناظم گفت: این دانش آموز بسیجی خیلی شجاع بوده و مثل بزرگ ترها به جنگ رفته و شهید شده.

خیلی دلم می خواهد وقتی بزرگ تر شدم مثل او باشم، یک دانش آموز شجاع بسیجی.