حقوق زن در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیباچه خود منزلت والایی برای زنان قائل شده و اعلام می دارد: «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون در نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق …

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیباچه خود منزلت والایی برای زنان قائل شده و اعلام می دارد: «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون در نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.» و براساس اصل ۲۱ قانون اساسی: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.»

و برای ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او تدابیر لازم را اتخاذ کند.

از سوی دیگر منزلت برابر زن و مرد در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و مطابق بند (۱۴ )از اصل ۳ دولت موظف به تأمین حقوق همه جانبه او و تساوی عموم در برابر قانون شده است.