به گیرنده‌های اختصاصی روی غشای سلول‌های غدهٔ فوق کلیوی پیوند می‌یابد و در بیمارانی که عمل غدهٔ فوق کلیوی آنها طبیعی است، موجب تحریک واکنش‌های اولیه مسئول ساخت استروئیدهای …

به گیرنده‌های اختصاصی روی غشای سلول‌های غدهٔ فوق کلیوی پیوند می‌یابد و در بیمارانی که عمل غدهٔ فوق کلیوی آنها طبیعی است، موجب تحریک واکنش‌های اولیه مسئول ساخت استروئیدهای فوق کلیوی از کلسترول می‌شود. این استروئیدها شامل کورتیزون، کورتیزول مواد آندروثی ضعیف و مقدار محدودی آلدوسترون می‌باشد این اثر کورتیکوتروپین به‌وسیله افزایش مقدار مواد لازم برای ساخت استروئیدها، در داخل میتوکندری‌ها صورت می‌گیرد. کورتیکوتروپین نمی‌تواند غلظت پلاسمائی کورتیزول را در بیمارانی که بی‌کفایتی اولیهٔ غده فوق کلیوی دارند. بطور قابل توجهی افزایش دهد [۳].

۳. اطلاعات و کاربردهای بالینی داروهای ژنریک ایران ـ گروه پزشکان