تله پاتی

تله پاتی کلمه ایست یونانی که (TELE)به معنای دور و( (PATHOSبه معنی احساس است که این پدیده شامل انتقال فکر به قصددیگرونیز دریافت فکر که کلا میتوان آنرا فرایاب نامید .
این استعداد روحی روانی …

تله پاتی کلمه ایست یونانی که (TELE)به معنای دور و( (PATHOSبه معنی احساس است که این پدیده شامل انتقال فکر به قصددیگرونیز دریافت فکر که کلا میتوان آنرا فرایاب نامید .

این استعداد روحی روانی در تمامی اشخاص با شدت وضعفی متناسب با شخصیتشان وجود دارد که خصیصه آن مانند دیگر ادرکات فوق حسی برای فرد نیروئیست که بدون بهره مندی از حواس پنجگانه بکار گرفته میشود...............

برای تقویت این استعداد تمرین هائی را باید انجام دهیم که البته این تمارین مستلزم همکاری دونفر است که باتفاق در آن به تجربه بپردازند وبا استمرار آن مراتب آنرا پیمود ....

دراین تمرین یکی انتقال دهنده افکار ودیگری دریافت کننده افکار است که شخص اول را عامل یا مخابره کننده ونفر دوم که دریافت کننده مخابره است وسیط نامیده میشوند....

عامل باید فرمانی را که تمایل وقصد القاء آنرا دارددر ذهنش طرح نموده و آنرا بشکل تجربه به وسیط القاء کند واینکار را دقیقا به گونه ئی انجام دهد که با تمرکز روی آن فرمان گوئی خود قصد انجام همان فرمان را دارد...با انجام اولین فرمان توسط عامل ووسیط باید فرمانهای دیگری توسط آنها به انجام برسد وتمرین ها ادامه پیدا کنند..این فرمانها میتواند دستوری مانند راه برو ..بایست چیزی را بردار بشین ...ویا مانندی چون آنها باشد که البته این فرمانهای تله پاتیکی بایدمتعاقب هم صادرشوند که بهتر است درهر نوبت وجلسه این تمرین ها با فرمان متفاوتی صورت بگیرد....

در مراحل اولیه تمرین باید شخص دریافت کننده یا وسیط به هنگام عمل در موقعیت ووضع کاملا بی تفاوت بوده وهرگونه افکاری را از ذهن خود دور کند وتنها منتظر یک تحریک درونی بماند که وی را وادار سازد تا کاری انجام دهد و فقط وکاملا مترصد دریافت فرمان باشدوتوجه خودرا معطوف به احساسی کند که از درون خویش حس میکند واگر با چند فکر ویا فرمان مواجهه میشود به آنکه قویتر ومحسوس تر است عمل کند ...

ودر مواقع تمرین اگر وسیط چشمایش را ببند برای دریافت نتجه بهتری گرفته میشود ..

برای تقویت استعداد تله پاتی مقدمتا بهتر است که تمرین ها نخست بصورت تمرین با تماس مستقیم انجام گیرد بدین نحو که عامل دست وسیط را گرفته وفرمانهایش را صادر کند مثلا فرمان حرت به جلو یا عقب ویا برداشتن شیئی مورد نظر...ویا......غیره...وسپس تمرین با تماس غیر مستقیم بدین طریق که عامل توسط یک چوب ویا تکه پارچه که بدست خود ووسیط قرار میدهد به انجام فرمانها مبادرت کند ....ودر مرحله بعد تمرین بدون تماس است که عامل در پشت سر وسیط قرار گرفته وبا تمرکز ونگاه کردن به پشت گردن وسیط فرمانه را صادر میکند بهتر است فرمان ساده ومکرر القاء شود وفاصله در حد چندین متر بیشتر نباشد که با تمارن بیشتر ومتعد میتوان فاصله را افزایش دادا گرچه در فواصل بسیار دور چند کیلومتری باید وسیط را در زمان صدور فرمان مطلع کنیم ونتجه را جویا شویم ....این تمرین ها چنانچه با کسانی انجام شود که با آنها آشنا وتفاهمی نزدیک داشته باشیم قطعا در نتایج بهتر، موثر میافتد ....که در مراحل پیشرفته میتواند تسری وموثر در افراد دیگر وحتی بیگانه نماید....

ادامه چنین تمرین هائی را به گسترش فرمانهائی چون دیدن تصاویر والقاء آن به وسیط ویا ذهنیتی در مورد نامها وصدور آن به وسیط به تقویت هرچه بیشتر آن بپردازیم ...

اشخاصی که دارای دقت و اراده ئی قوی باشند در امور تله پاتیک موفقتر ند ضمن اینکه باور و ایمان به انجام چنین کاری که در ارتباط با ادراکات فرا حسیست ، صددرصد یکی از ملزومات آنست..