بادسنج

● وسایل مورد نیاز
▪ یک عدد چوب یا مداد بزرگ
▪ ۹ عدد مداد کوچک
▪ سمباده
▪ نخ کلفت
▪ قیچی
▪ چسب
● طرز تهیه
نوک مدادها را آنقدر به سمباده بکشید تا صاف شود و دیگر تیز نباشد.
به انتهای هر …

وسایل مورد نیاز

یک عدد چوب یا مداد بزرگ

۹ عدد مداد کوچک

سمباده

نخ کلفت

قیچی

چسب

طرز تهیه

نوک مدادها را آنقدر به سمباده بکشید تا صاف شود و دیگر تیز نباشد.

به انتهای هر یک از ۹ مداد یک تکه نخ بسته و سپس سر دیگر نخ را به مداد بزرگ گره بزنید. (مطابق شکل)

نخ دیگری را به دو سر ابتدایی و انتهایی مداد بزرگ طوری گره بزنید که مداد بزرگ و مدادهای کوچک در وضعیت تعادل قرار داشته باشند. شاید لازم باشد جای مدادهای کوچک را کمی تغییر دهید.

حال روی تمام گره ها را چسب بزنید تا ثابت شوند.

این بادسنج را در محل مورد نظر نصب کنید.

[نادر اقبال]