مدیریت استرس

سعی کن در یک زمان یک کار را انجام ده. برای مثال: در زمان مطالعه به رادیو گوش نده و یا تلویزیون نگاه نکن.
یادت باشد همیشه لازم نیست کاری انجام بدهی و گاهی اوقات هیچ عیبی ندارد کاری …

سعی کن در یک زمان یک کار را انجام ده. برای مثال: در زمان مطالعه به رادیو گوش نده و یا تلویزیون نگاه نکن.

یادت باشد همیشه لازم نیست کاری انجام بدهی و گاهی اوقات هیچ عیبی ندارد کاری انجام ندهی ‎.

[غزل کاوه]