عنصری است با علامت اختصاری F و عدد اتمی ۸۷ که ایزوتوپ‌های آن ناپایدارند. از گروه فلزات قلیائی می‌باشد.
جرم اتمی ۲۲۳ ظرفیت ۱ دارای طولانی‌ترین عمر است. نیم عمر آن ۲۱ دقیقه است. ایزوتوپ‌های …

عنصری است با علامت اختصاری F و عدد اتمی ۸۷ که ایزوتوپ‌های آن ناپایدارند. از گروه فلزات قلیائی می‌باشد.

جرم اتمی ۲۲۳ ظرفیت ۱ دارای طولانی‌ترین عمر است. نیم عمر آن ۲۱ دقیقه است. ایزوتوپ‌های دیگر آن به‌طور مصنوعی تهیه شده‌اند. فرانسیم سنگین‌ترین عنصر از خانواده قلیائی است. یکی از فلزات بسیار فعال است.

فرانسیم

عنصری با عدد اتمی ۸۷ در گروه IA و دوره هفتم جدول تناوبی جا داد. جرم اتمی ۲۲۳ ظرفیت ۱ به نظر می‌رسد که تنها به صورت ایزوتوپ‌های رادیو اکتیو وجود دارد. تنها ایزوتوپ طبیعی آن فرانسیم ۱ ـ ۲۲۳ می‌باشد که دارای طولانی‌ترین عمر است. نیم عمر آن ۲۱ دقیقه است. ایزوتوپ‌های دیگر آن به‌طور مصنوعی تهیه شده است. یکی از فلزهای بسیار فعال است. این عنصر توسط مندلیف پیش‌بینی شده بود و آنرا اکاسزیم نامید اما ماری کوری آنرا فرانسیم نام نهاد.