ناصرالدین شاه در ترم تموز دانشگاه

هیچ از یاد نمی بریم یومی که در کنکور قبول شده و به عنوان اولین رجل قجری، افتخارون حضور در کالج را یافتیم، ایضا آن که مامانی مهدعلیا من باب این اتفاقیه به جماعت گداگوشنه استرسی، …

هیچ از یاد نمی بریم یومی که در کنکور قبول شده و به عنوان اولین رجل قجری، افتخارون حضور در کالج را یافتیم، ایضا آن که مامانی مهدعلیا من باب این اتفاقیه به جماعت گداگوشنه استرسی، سور و سات داده و حسابا از خجالت رفقای گرمابه و گلستان ما درآمدند؟! گویا دراین ازمنه، قاعده ای از شباب کنکوری در تب و تاب اعلا م نتایجیه اداره سنجشیه بوده لیکن بابت استرس های موجوده به خوردن ناخن، قورت دادن مزمن آب دهان و رویت کابوس های لولویی اهتمام دارند؟! دسته ای از عناصر خلقت که مجاز به انتخابون رشته گشته اند با عنایت به رتبه های خویش، فرصت یافته اند تا من حیث المجموع، دوروبر یک رشته دهان پرکن، فرخورده و مامانی خود را جهت کلا س گذاشتن نزد همسایه ها، خوشحالون نمایند؟!

دیگر این که قاعده ای از شباب دختر از همین الا ن با تهیه یک فقره کلا سور و تردد در کوچه پیرامون ژست های دانشجویی به تمرین پرداخته عن قریب است که پسران همسایه سوسک شوند؟! همین بی جنبه بازی ها می باشد که آمار طلاق را بالا می برد؟! گویا عملیات قبولی در کالج و یونیورسیتی بسیار مشقت بار بوده، آن چنان که قاعده ای از شباب به علت ترس از والدین، دست به انواع و اقسام خرخوانی ها زده ایضا بعد از اعلا مون قبولیه، مامانی مربوطه با قیف آمدن نزد ایل، تبار و همسایه ها فی الکل جبران مافات نموده و چنان دانشجو شدن فرزند غازقولنگش در رشته زنبورداری را بوق و کرنا می کند که همگان در مقابل این احوالیه، غیچ می شوند؟! بدبخت آن خنگ های استرسی که از بخت نامراد متاسفانه در یونیورسیتی قبول نشده و با قیافه ای کفتارمانند، راهی منزل شده و به وسیله جارو یا دسته بیل مورد حمله مامانی و بابایی قرار گرفته لیکن تا مدت های مدیدی در هیچ جلوس خانوادگی، آفتابی نمی شوند؟!

دیگر این که همه چیز به کالج رفتن خلا صه نشده آن چنان که غازقولنگ هایی نظیر ادیسون خان نفطی جزو خنگات پتاسیوم دوران خویش بوده و اگر دوگوله شان به جرقه ابرها معطوف نمی گشت، عمرا برق را کشفون می کردند. ایضا عباس آقای پاچه خوار هم که از دوران طفولیت به شغل شریف چاپلوسی و تملق اهتمام دارند به اندازه یک کلا س هم سواد نداشته و نان زبان چرب خود را می خورند؟! شخص ناصرالدین شاه، یوم اولی که وارد یونیورسیتی شد با صحنه عجیب و غریب اختلا ط شباب دختر و پسر مواجه گشته، فی الفور به علت مرض بی ظرفیت بودن، عنان از کف داده و از خود بی خود شده، کفتر جلد محوطه و کلا س ها شد. ترم اول، ما پای ثابت سلف، حیاط و کلا س ها بودیم به قاعده ای که این علا فی عن قریب گشت که ما را به عنوان سمبول دانشگاه دوستی و علم گرایی معرفی نمایند؟! فی الجمله بی خیال صاحبقرانیه شده و در تایم هایی که کلا س هم نداشتیم، بر سر کلا س دیگر رفقا حاضر شده و به شکل فشرده علم و دانش اکتسابون می کردیم لیکن این علم نه آن علم، بلکه علم بسیار مهم قواعد داف بازی بود که موجب شد ما در مستقبل صاحب عیالات پنجاه دانه شویم؟! در این علم به تشریح فیزیک سوژه مربوطه، حسابان چهره وی، عمومیات احوالا ت ایشان و معادلا ت نمره تلفون وی پرداخته که البته از بد حادثه، پسران کلا س مربوطه، غیرتی شده و ما را با اوردنگی از کلا س به بیرونی پرتابون می کردند؟!

دیگر این که عده ای از دانشجویان در این گرما، خیالات می فرمایند با اخذ شیش واحد ترم تموزی می توانند به کلک بازی خود در طول ترم های عادیه ادامه دهند، لیکن زرشک به علت آن که این شندر غاز واحد ماخوذه یحتمل بیش از دو کلا س نشده تا آن جا که نفرات حاضر نیز قلیل بوده و از تنوع لا زمه نیز برخوردار نبوده همین می شود که فقط ایشان آخر الا مر به پاس نمودن دو واحد اکتفا می نمایند؟!

عارض به حضورتان در یومی تصمیم گرفتیم تا امیرکبیر خان را سر کلا س برده تا ایشان از جریانات ترم تموز آگاه شده و من باب امورات افت کیفی دانشجویان و اوسکول بازی ایشان، در محیط مربوطه، پلیتیک مناسبی اتخاذ کنند لیکن خود امیرکبیر خان رویت نمودند که عناصر خلقت در سر کلا س پی هر چیزی هستند الا فراگیری علم و دانش؟! جل الخالق؟! همین کارها را می کنند که آمار ازدواج پایین میآید؟!

در این اثنا البته اساتید فرهیخته نیز با تریپ های روشنفکرانه و البسه ای ممتاز، اکثر اوقات هنرنمایی کرده و محیط کلا س را به محل نمایش دادن کت و شلوار ایتالی خود به دانشجویان تبدیل می نمایند ایضا اساتید نسوان نیز با مانتوهای جنیفری، حواس دانشجویان را به مسافت چند فرسخ پرت می کنند؟!

همچنین دقایقی نیز به جزوه گفتن و ساعاتی هم به مرور خاطرات خارج کشور رفتن استاد مربوطه، اختصاص یافته چنان که آب از لب و لوچه غاز قولنگ ها فرت و فرت جاری می شود؟! دراین میان قاعده ای از شباب دختر در سر کلا س، آینه درمیآورند و به امورات بزک کردن بیشتر اشتغال داشته طوری که متد خلیجی، عربی و فرنگی مخصوص آرایش در همین تایم ها به آموزش گذاشته می شود. راپورت خفیه داده اند که یک فقره کلا س مربوط به درس تنظیم خانواده و جمعیت که آمار رسمی تعداد دانشجویانش سی نفر می باشد در تایم تشکیل شدن، جماعتی بالغ بر هشتاد نفر را سر کلا س می کشاند که حاکی از پرطمطراق بودن کلا س مربوطه و مسائل مطروحه دارد؟! ای کلک؟! سخن سر به درازا کشیده لیکن عده ای از رفقا که با پیچاندن والدین به بهانه علم دوستی در ترم تموز شرکت می نمایند آگاه باشند که آمار آن ها را بابت احوالیه رمانتیک به مامانی شان خواهیم داد لیکن به جای این کارها مانند بچه آدمی به درس خواندن، همت کنید؟! روزگارتون عشرون، فعلا خداحافظون.

نویسنده : مهدی دل روشن