ناصرالدین شاه، بلوتوث می شود

یحتمل دو سه یوم قبل بود که به همراه منجیلک، طریق سوقیه در پیش گرفتیم تا از پاساژی علا » الدین نام یک فقره دستگاه موبائل نام تهیه کنیم ایضا این عمارت چنان شلوغیه بود که شتر با بارش …

یحتمل دو سه یوم قبل بود که به همراه منجیلک، طریق سوقیه در پیش گرفتیم تا از پاساژی علا » الدین نام یک فقره دستگاه موبائل نام تهیه کنیم ایضا این عمارت چنان شلوغیه بود که شتر با بارش تغافل گم می گشت. شبابی که در عنفوان تایم جاهلیت به سر می برند به قاعده ای در این مکان ترافیک ایجاد نموده اند که گویی موبائل از نان لیل برای ایشان واجب تر بوده لیکن اگر به این امورات، اهتمام نکنند یحتمل غیغاژ می شوند. در سوقیه علا » الدین، زاویه ای از بازار به اشترای دستگاه های دست دویوم مختص بوده که در میان گوشی های مذکور، قدمت تعدادی مانند علی دایی به دوران نوسنگی رسیده و جزو عتایق هزاره سیوم به شمار میآیند؟! ایضا گوشی اصغر آقا جهت اعزام به موزه لوور فرانسه، مناسب می باشد؟!

به هر طریق ما به دکانی شدیم و چنان ژست گرفته و تریپ خفن آمدیم که فروشنده فکرون کرد ما ختم گوشی بازی هستیم لیکن یک فقره دستگاه با امکانه بلوتوث را تهیه و فی الفور سوار اتوباس شدیم. تا توانستیم خود را به قسمت نسوان نزدیک نمودیم تا با اسلحه پر طمطراق بلوتوث، عملیات خفیه تبادل عسک و موزیک را انجام دهیم لیکن نام بلوتوث خود را من باب علا قه قلبی به صدرات امورات خارجه مملکت اوتازونی، کاندولیزا نهادیم؟! عملیات به شکل گسترده ای استارت خورده، در این اثنا قاعده ای عسک بدفرم دریافتون نمودیم که از حیث کیفیت و شدت اوضاع حجاب، لا یوصف بوده طوری که اگر مهد علیا رویت می نمودند حسابا ما را تنبیه انظباطیه می کردند؟! همین کارها را می کنند که آمار تصادفات بالا می رود چرا که مثلا اگر از این قسم عسک ها برای راننده اتوباس ارسال گردد و ایشان هم اتفاقا اهل حال باشند آن وقت یک عده مسافر، قربانی افکار شوم و تخیلا ت درایور مربوطه می گردند؟!

دیگر این که اقسام موزیک های جلف و راپ نیز به دستگاه ما بلوتوث شده که در این میان چند قطعه از شخص هیچ کس نام، چنان توجه ما را به خود جلب نمود که در احوالیه این سینگر، غیچ ماندیم. گویا جناب هیچ کس با خود درگیری داشته و بر اثر توهمات این صدای عنکر را مناسبیه موزیک دانسته اند ایضا آن که لاجرم خر مش رحیم اگر صفحه ای از آوازهای خود را روانه بازار کند قطعا کلی فروش خواهد کرد؟! فی المثل این خر خوش صدا هر گاه الا غ ماده مش رمضان را می بیند چنان لا و ترکانده و اصوات پرطمطراقی سر می دهد که همگان می پندارند با آهنگی عشقولانه مواجه اند لیکن خر مش رمضان فی الواقع ادعایی هم نداشته و هر گاه نام وی را جویا می شوند یا از وی طلب امضا می نمایند فی الفور گفتن می کند که او هیچ کس نیست؟! همین خشوعات و تواضعات است که موجبات بالا رفتن آمار ازدواج را فراهم می کند؟!

عارض به حضورتان که از اتوباس مربوطه پیاده شده و به پارک نیاوران قدم رنجه نمودیم ایضا در زاویه ای از آن جا ساکن شده و بلوتوث را من باب یافتن یک فقره همکار بیکار، روشن نمودیم؟!

عملیات جست وجو آغاز و با اسامی مختلفه ای چون ژیلا، ویلا، پتروس، آرنولد، عاشق، پارمیدا، اصغرآقا، امیرکبیر، پژمان موسوی، ایتالیا، آنجیلینا، کبوتر، جنیفر لوپز و جیگر مواجه گشتیم. الساعه نام وزین پارمیدا را انتخاب و چندین آهنگ فشن برای ایشان ارسالون داشتیم لیکن من بعد کلی بلوتوث بازی، غاز قولنگ به ما، نوت داد، که نامش جواد بوده و پارمیدا نکته انحرافی است تا دیگران اوسکول شده و به موفت، عسک و موزیک ارسالون نمایند. ما هم گفتن کردیم که همه آهنگ های ارسالی دارای ویروس بوده عن قریب که دستگاه موبائیل حضرتعالی در جا، غیغاژ کرده و اموراتش به فلش کردن بیفتد؟!

دیگر اینکه در جریانیه بازدید میرزا امیرکبیرخان از دارالفنون، مشاهده شده که برخی از تلامیذ بر سرکلاس، سرسختانه امورات بلوتوثی را دنبال کرده و حین تدریس چنان عسک، کلیپ و موزیک را پرفشونال، بلوتوث می نمایند که گویی اینجا اداره بازیافت اطلاعات نازی ها در جنگ جهانی دویم می باشد؟! ایضا در مواردی معلم مربوطه نیز این کاره بوده و با تلامیذ همراه شده برای دستگاه موبائیل خود، وال پیپر، رینگ تون و تم می گیرد که همین احوالات موجبات آوانگارد شدن و ترقیات علمیه را فراهم می آورد؟! راپورت خفیه داده اند که مامانی مهدعلیا نیز اخیرا بدفرم گوشی به دست گرفته، ساعات فراوانی از لیل و نهار را به امورات موبائیلی می پردازند لیکن ایشان قدری از ما پرفشونال تر بوده به جای امکانیه منسوخ بلوتوث از فناوریه MMS بهره برده و با ملکه الیزابت دیوم من باب تحولات وام های زودبازده مملکت بورکینا فامو، مزنه گذاری می نمایند.

سخن سر به درازا کشیده لیکن لازم است که شباب جماعت در امورات بلوتوثی علی الخصوص در مکان های عمومیه که بیم حضور جنس مخالفیه می رود، قاعدتا اخلاقیه غیرپلی و انسانیه را مراعات نموده ایضا مواردی را بلوتوث نمایند که پاستوریزه بوده و از انحرافات شیطانی به دور باشد. فی المثل چه می شود که به جای عسک هایآنجیلینا جولی در فیلم اورجینال سینگ به بلوتوث عسک های رضا عنایتی این فوتبالیست خوش تیپ، بپردازید. آمار داده اند که قاعده ای از رفقا تحت تاثیر یک فقره پروگرام مخصوصیه، ناگاه به حافظه و مخیله گوشی دیگران شبیخون زده و اطلاعات موجوده اعم از فیلم، موزیک و عسک را بدون اجازه، دو در می کنند که این حرکتیه بسیار غیر استرلیزه بوده، عن قریب است که هر جنبنده ای را غیج کند ایضا از سیاحت و گردش بلوتوثی این منوالی اجتناب نمائید. روزگارتان عشرون، فعلا خداحافظون.

نویسنده : مهدی دل روشن