لوله کش گاز خانگی و تجاری

● معرفی
لوله کش گاز خانگی کسی را گویند که بتواند با شناختی که از انواع لوله ها دارد با استفاده از امکانات موجود نقشه صحیحی را برای انجام لوله کشی استاندارد به انجام رساند.
● …

معرفی

لوله کش گاز خانگی کسی را گویند که بتواند با شناختی که از انواع لوله ها دارد با استفاده از امکانات موجود نقشه صحیحی را برای انجام لوله کشی استاندارد به انجام رساند.

نمونه وظایف

۱) توانایی سوهانکاری

۲) آشنایی با سوهان انواع و کاربرد آنها

۳) آشنایی با میز کار و متعلقات آن

۴) آشنایی با فلزات آهنی و کاربرد آنها

۵) شناسایی اصول سوهانکاری

۶) شناسایی اصول سوهانکاری سر لوله ها

۷) توانایی سوراخکاری

۸) آشنایی با دریل، انواع و کاربرد آنها (دستی و رومیزی)

۹) آشنایی با مته های فولادی و الماسه و کاربرد آنها

۱۰) شناسایی اصول سوراخکاری

۱۱) شناسایی اصول علامت گذاری با سنبه نشان جهت سوراخکاری

۱۲) توانایی اره کاری

۱۳) آشنایی با کمان اره و تیغه و اره آهن بر، انواع و کاربرد آنها

۱۴) آشنایی با مواد خنک کاری

۱۵) آشنایی با میز کار و متعلقات آن

۱۶) شناسایی اصول اره کاری

۱۷) شناسایی اصول برشکاری لوله

۱۸) توانایی اندازه گیری و خط کشی

۱۹) آشنایی با واحدهای اندازه گیری متریک و اینچی و تبدیل آنها به یکدیگر

۲۰) آشنایی با وسایل خط کشی (گونیا- خط کش- سوزن خط کش)

۲۱) شناسایی اصول اندازه گیری خط کشی

۲۲) شناسایی اصول بکارگیری مقیاس های نقشه کشی

۲۳) شناسایی اصول ترسیم کروکی پروژه مورد نظر لوله کشی گاز

۲۴) شناسایی اصول ترسیم نقشه های اصلی اجرایی لوله کش

۲۵) توانایی ترسیم پرسپکتیو ایزومتریک

۲۶) آشنایی با مفهوم پرسپکتیو در نقشه کشی

۲۷) شناسایی اصول ترسیم پرسپکتیو ایزومتریک

۲۸) شناسایی اصول ترسیم پرسپکتیو لوله کشی گاز

۲۹) توانایی نقشه خوانی و پیاده کردن نقشه

۳۰) آشنایی با مشخصات نقشه های لوله کشی

۳۱) شناسایی اصول خواندن نقشه های لوله کشی

۳۲) شناسایی اصول پیاده کردن نقشه در لوله کشی

۳۳) شناسایی اصول بررسی پروژه اماکن خانگی

۳۴) توانایی ترسیم اشکال هندسی منظم و نامنظم

۳۵) آشنایی با وسایل و ابزارهای نقشه کشی

۳۶) آشنایی با میز نقشه کشی و انواع آن

۳۷) شناسایی اصول ترسیم اشکال هندسی منظم

۳۸) شناسایی اصول ترسیم اشکال هندسی نامنظم

۳۹) شناسایی اصول ترسیم خطوط استاندارد

۴۰) توانایی ترسیم نما از قطعات کار

۴۱) آشنایی با مفهوم نما در نقشه کشی

۴۲) شناسایی اصول ترسیم نما از قطعات

۴۳) شناسایی اصول ترسیم پلان ساختمان