سخنانی از فردریش نیچه

▪ فردریش نیچه : زندگی بدون موسیقی اشتباه است.
▪ فردریش نیچه : باید از دگم گرایی ها در اندیشه فلسفی دوری کرد.
▪ فردریش نیچه : برای بشر بنیادی تر از بررسی حقیقت جستجوی ارزش آن بوده است …

فردریش نیچه :

زندگی بدون موسیقی اشتباه است.

فردریش نیچه :

باید از دگم گرایی ها در اندیشه فلسفی دوری کرد.

فردریش نیچه :

برای بشر بنیادی تر از بررسی حقیقت جستجوی ارزش آن بوده است و متافیزیسین ها همگی به دنبال ارزش گذاری مفاهیم متضاد بوده اند.

فردریش نیچه :

کسانی که به شهود دلایل منطقی را متصل می کنند راه به خطا رفته اند.

فردریش نیچه :

بشر به دلیل خواست " قدرت " به دنبال شناخت است نه به دلیل تشنگی عقل ناب.

فردریش نیچه :

نمی توان از همساز با طبیعت بودن یک اصل اخلاقی برای خود ساخت. زیرا طبیعت بی رحم است و اگر آدمی بخواهد مطابق با طبیعت زندگی کند باید بی رحم باشد .

فردریش نیچه :

فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنابر تصور خویش است می خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این همان روا داشتن استبداد بر دیگران است.

فردریش نیچه :

غرور و فریب رواقیون دلیل علاقه آنها به اخلاق و آمیختن آن با طبیعت است. زیرا تفکر رواقی درواقع نوعی استبداد راندن بر خویشتن است و چون فرد جزئی از طبیعت است پس طبیعت نیز استبداد را بر او حاکم می کند.

فردریش نیچه :

فلسفه همان خواست قدرت است همان خواست علت نخستین.

فردریش نیچه :

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم

فردریش نیچه :

علم جهان را توضیح نمی دهد بلکه تفسیر می کند و در واقع معنایی برای وجود نباید در نظر گرفت.

فردریش نیچه :

اراده یک احساس نیست بلکه شامل احساس های متعدد است و نمی توان آن را از اندیشه جدا کرد. در عین حال اراده یک شور است و کسی که اراده می کند به اشتباه اراده را با عمل یکی در نظر می گیرد.

فردریش نیچه :

قدرت خواهی بشر و نه میل به شناخت اولین عامل برای گرایش او به فلسفه بوده است.

فردریش نیچه :

بشر برای فرار از خدا طبیعت را عامل همه چیز می داند و قانونی در طبیعت در کار نیست بلکه پدیده های طبیعی به دلیل قدرت به وجود می آیند.

فردریش نیچه :

بشر را مشتاق زندگی ساده و همراه با ریاکاری اخلاق گرایانه می بینم.