کروموزوم های انسان

سلول های انسان از دو گروه کروموزوم که یک گـروه ازمـادر و دیگری از پدراست را به ارث می رسد. هـر گـروه کـروموزوم از ٢٣ کـروموزوم تنها تشکیل شــده (٢٢ کـروموزوم غیـر جنسی و یک کـروموزوم …

سلول های انسان از دو گروه کروموزوم که یک گـروه ازمـادر و دیگری از پدراست را به ارث می رسد. هـر گـروه کـروموزوم از ٢٣ کـروموزوم تنها تشکیل شــده (٢٢ کـروموزوم غیـر جنسی و یک کـروموزوم جنسی که یا به صورتY و یا به صورت X می باشد). گروه کروموزومی که در شکل دیده می شود مربوط بـه مـرد اسـت. بخاطـر ایـن کـه شامـل کـرومـوزوم( X (XY و کروموزوم Y می باشد. اگر گروه کروموزوم مربوط به زن بـاشـد گـروه کروموزومی شامـل کـرومـوزوم X و مجددا کروموزوم X خواهد بود (XX) .