اگر گفتی من کی هستم ؟

من میوه فصل تابستانم. در فصل بهار هم در مغازه‌ها پیدا می‌شوم اما خوش‌مزه و رسیده‌ام را وقتی تابستان شد، پیدا می‌کنید.
من خیلی پرآبم. در فصل گرم تابستان، وقتی که حسابی تشنه هستی …

من میوه فصل تابستانم. در فصل بهار هم در مغازه‌ها پیدا می‌شوم اما خوش‌مزه و رسیده‌ام را وقتی تابستان شد، پیدا می‌کنید.

من خیلی پرآبم. در فصل گرم تابستان، وقتی که حسابی تشنه هستی من را بخور تا سیراب شوی.

پوست من سبز و توی بدن من قرمز است.

رنگ قرمز من فایده‌های زیادی دارد. من دشمن بیماری‌ها هستم.

به من می‌گویند میوه شب یلدا. بیشتر خانواده‌ها من را حتما سر سفره‌های شب یلدایشان می‌گذارند.

من را شناخته‌ای؟ اگر این طور است، اسم من را در جای خالی بنویس و این شعر را کامل کن:

من............. هستم

شیـرینم و لـذیذم

از من نشو تو غافل

درمان هر مریضم