روزنامه های تهران، در شماره های ۲۵ مرداد ۱۳۵۹ (۱۹ ماه پس از پیروزی انقلاب) اعلامیه دادستانی انقلاب مبنی بر اعدام یوسف خوش کیش مدیر کل بانک مرکزی در نظام گذشته را منتشر کرده بودند. …

روزنامه های تهران، در شماره های ۲۵ مرداد ۱۳۵۹ (۱۹ ماه پس از پیروزی انقلاب) اعلامیه دادستانی انقلاب مبنی بر اعدام یوسف خوش کیش مدیر کل بانک مرکزی در نظام گذشته را منتشر کرده بودند. در این اعلامیه، دادستانی انقلاب نوشته بود که خوش کیش پس از محاکمه در روزهای ۱۸ تا ۲۰ مرداد، مفسد فی الارض و محارب باخدا و رسول او تشخیص داده شد و سحرگاه ۲۴ مرداد۱۳۵۹اعدام گردید.

در این اعلامیه آمده بود که خوش کیش در طول مدیریت خود، به اقتصاد کشور خیانت بزرگ کرده بود و مرتکب هلاک حرث و نسل شده بود.

در همین اعلامیه خبر از اعدام سه تن دیگر همزمان با خوش کیش داده شده بود که عبارت بودند از : هوشنگ امیر افشار نیا رئیس اسبق زندان اوین، احسان شهبازی و قدرت جمشیدی. در اعلامیه تاکید شده بود که احسان شهبازی از سوی ساواک در کنفرانسها شرکت می کرد و یکی از جرایم او کمک به تحکیم پایه های حکومت پهلوی بود.