گلهای زینتی

گلها و گیاهان زینتی نه تنها به عناصر ماکرو احتیاج دارند بلکه عناصر میکرو نقش مهمی در بهبود کیفیت آنها دارد و با مشاهده اثرات مثبت مصرف بهینه این کودها باید باغداران را به استفاده …

گلها و گیاهان زینتی نه تنها به عناصر ماکرو احتیاج دارند بلکه عناصر میکرو نقش مهمی در بهبود کیفیت آنها دارد و با مشاهده اثرات مثبت مصرف بهینه این کودها باید باغداران را به استفاده از کودهای میکرو تشویق نمود .

تاثیر برخی عناصر میکرو بر گیاهان زینتی و علائم کمبود آنها :

آهن (Fe) :

این عنصر مقدمه تشکیل کلروفیل بوده و نقش آن در واکنشهای تنفسی گیاه انکارناپذیر است . همچنین آهن باعث حفظ کیفیت گلهای بریده می شود . یکی از مشخص ترین علائم کمبود آهن ایجاد علائم کلروز بر روی برگهای جوان است ولی رگبرگها سبز باقی می ماند . معمولا برگها کوچک مانده و حتی گلها نیز شفافیت خود را از دست می دهند .

منگنز (Mn) :

در فعال کردن سیستم های آنزییمی و واکنشهای اکسیداسیون احیاء نقش داشته و آنزیم ضد اکسین را غیر فعال می کند . در اثر کمبود این عنصر گیاه بد شکل شده ، برگها دچار کلروز می شود و زمانیکه کمبود به حد بحرانی برسد . رشد گیاه متوقف می گردد .

بر (B) :

باعث افزایش گلدهی شده ، نقش مهمی در گرده افشانی ، جوانه زنی و جلوگیری از نفوذ عوامل بیماریزا به داخل گیاه دارد . در صورت کمبود فاصله میان گرهها کم شده ، ساقه نازک می شود ، اندازه برگ کاهش یافته ، گیاه تغییر شکل پیدا کرده ، برگها و گلها خشک می شود .

مس (Cu) :

یکی از مهمترین عناصر بوده و ویژگی مس این است که هیچ کاتیونی نمی تواند جایگزین آن شود . همچنین باعث شادابی و طراوت گیاه می گردد . اگر گیاه دچار کمبود مس شود . برگها ظاهری قلاب مانند به خود می گیرد . لبه برگها به طرف مرکز برگ لوله شده و جوانه انتهایی از بین می رود .