۹ نشانه افسردگی چیست؟

محققان تاكنون موفق به كشف ‌٩ نشانه افسردگی شده‌اند، این یافته كمك فراوانی به بیماران برای آگاهی از وجود این بیماری در خود می‌كند.
نوشته شده است:
این نشانه‌ها عبارتند از:
‌١- …

محققان تاكنون موفق به كشف ‌٩ نشانه افسردگی شده‌اند، این یافته كمك فراوانی به بیماران برای آگاهی از وجود این بیماری در خود می‌كند.

نوشته شده است:

این نشانه‌ها عبارتند از:

‌١- احساس ناراحتی و انزجار

‌٢- كاهش علاقه به هر گونه فعالیت فیزیك

‌٣- كاهش یا افزایش بی‌مورد اشتها

‌٤- تغییر زمان خواب و كاهش یا افزایش آن

‌٥- احساس خستگی و رخوت

‌٦- احساس بی‌ارزش بودن

‌٧- احساس گناه

‌٨- كاهش تمركز

‌٩- بی‌علاقگی به استحمام.