رسم الگوی دامن

اولین مسئله برای رسم اندازه هر فرد است . بنابراین باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم . برای رسم الگوی دامن به ۳ اندازه احتیاج داریم .
۱) دور کمر ۲)دور …

اولین مسئله برای رسم اندازه هر فرد است . بنابراین باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم . برای رسم الگوی دامن به ۳ اندازه احتیاج داریم .

۱) دور کمر ۲)دور باسن ۳)قد دامن

- دور کمر: مطابق شکل ۱ متر را درگودترین قسمت کمر قرار داده، کمر رااندازه می گیریم .

- دور باسن : مطابق شکل ۲ متر را در قسمت برجسته باسن از پشت قرارداده دورباسن را اندازه می گیریم.

- قد دامن: متر را درقسمت پهلو روی خط کمر قرار داده ، قد دامن را اندازه می گیریم .

رسم الگو دامن :

قسمت جلو:

- ابتدا در سمت کاغذ خطی عمودی رسم می کنیم و سر آن را نقطه ۱ می گذاریم .

- از نقطه ۱ به اندازه ۲۰ سانت پایین می آییم تا نقطه ی ۲ به دست آید .

- نقاط ۳،۲،۱، را به سمت چپ گونیا می کنیم .(خط عمودی زاویه ی ۹۰ درجه )

- از نقطه ۱ به اندازه ی یک چهارم دور کمر ۳ + سانت به سمت چپ می رویم تا نقطه ی ۴ به دست آید.

- از نقطه ی ۲ به اندازه یک چهارم دور باسن به چپ می رویم تا نقطه ۵ به دست آید.

- از نقطه ی ۳ به اندازه یک چهارم دور باسن به چپ می رویم تا نقطه ۶ به دست آید.

- نقطه ی ۴ را با خط هلالی به نقطه ی ۵ و نقطه ی ۵ را با خط راست به نقطه ی ۶ وصل می کنیم .

- فاصله ی نقطه ی ۱ تا نقطه ی ۴ را(هر چقدر بود ) نصف می کنیم تا نقطه ی ۷ به دست آید.

- از نقطه ی ۷ به شکل صاف به اندازه ی ۹ سانت پایین می رویم تا نقطه ی ۸ به دست آید.

- از نقطه ی ۷ ، به اندازه ۱.۵ سانت به چپ و ۱.۵ سانت راست می رویم تا نقاط ۱۰و۹ بدست آیند.

- خط ۱ به ۳ ، خط وسط جلو است و باید روی دولای بسته ی پارچه قرار گیرد.

رسم الگو ی پشت

الگو یی همانند الگو ی جلو کشیده و تغییرات الگوی پشت راروی آن انجام می دهیم ، مراحل رسم تا به دست آوردن نقاط ۹و۱۰ همانند الگوی جلو است.فاصله نقطه ی ۷ تا نقطه ی ۸ روی الگوی پشت به اندازه ۱۴ سانت است.

- از نقطه ۱ به اندازه ی ۲ سانت پایین می آییم تا نقطه ۱۱ به دست آید.

- نقطه ی ۱۱ را با خط راست به نقطه ی ۴ وصل می کنیم.

- قطعه مثلثی باریک بالای الگو (محدوده ی نقاط ۱و۱۱و۴) قیچی شده و دور ریخته می شود.

- خط ۱۱ به ، ۳ خط وسط پشت است و باید روی دولای باز پارچه قرار بگیرد .

- خط ۴ به ۵ به ۶ ،خط پهلوی جلو دوخته شود.

اندازه گیری :

اولین مسئله برای رسم الگو اندازه گیری هر فرد است .

بنابراین ، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست می آوریم . برای رسم الگوی دامن به ۳ اندازه احتیاج داریم .

۱) دورکمر ۲) دور باسن ۳) قد دامن

- دور کمر : مطابق شکل ۱ متر را دو گودترین قسمت کمر قرار داده ، کمر را اندازه می گیریم .

- دور باسن : مطابق شکل ۲ متر را در قسمت برجسته باسن از پشت قرار داده دور باسن را اندازه می گیریم .

- قد دامن : متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده ، قد دامن را اندازه می گیریم .

دراین شماره ، طریقه ی روی پارچه گذاشتن الگو را درس می دهیم . همان گونهکه در شکل یک می بینید ، الگوی جلو باید روی دولای بسته ی پارچه قرار بگیرد تا بعد از بریدن قسمت جلوی دامن به شکل کامل در آید . قسمت پشت را هم روی دولای باز قرار می دهیم تا وسط پشت دامن درز داشته باشد . از خط کمر به اندازه ی ۱۸-۲۰ سانت پائین می آییم و محل انتهای زیپ را مشخص می کنیم . از محل انتهای زیپ تا پائین دامن را می دوزیم . البته اگر بخواهیم پشت دامن چاک داشته باشد محل چاک را هم مشخص می کنیم و به مقداربلندی درز و وسط پشت را ندوخته باقی می گذاریم .

- بعد از کوک زدن پنس ها ، دامن را پرو می کنیم . اگر اندازه ی کمر خوب بود ، پنس ها را چرخ می کینم و به سمت پهلو خوابانده اتو می کنیم . اگر کمر دامن گشاد بود پنس ها را بیشتر می گیریم . اگر کمر دامن تنگ بود ، مقدار پنس ها را کمتر می گیریم .

- برای پارچه ی کمر ، مستطیلی در می آوریم به درازای دور کمر + پنج سانت و به پهنای هشت سانت .

- لایی کمر مستطیلی است به دارازای دور کمر + سه سانت و به پهنای سه سانت .

- لایی را مطابق شکل روی قسمت ها شور خورده ی پارچه ی کمر می چسبانیم . ( شکل دو )

- پارچه ی کمر را از وسط تا کرده اتو می کنیم . لبه های یک سانتی را از پشت چرخ کرده از رو اتو می کنیم .

- قسمت لایی دار را به سمت داخل لباس دوخته و قسمت پارچه ی بدون لایی را به سمت روی لباس می دوزیم

- پارچه ی کمر در محل زیپ سه اضافه دارد که این اضافه را برای جادکمه یا قزن قفلی در نظر گرفته ایم .