مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یا باسیل کخ

این باکتری مولد بیماری سل در انسان است. بیماری سل بیماری قدیمی بشر می‏باشد که در اسکلت انسانهای عصر حجر و نیز در استخوانهای مومیایی شده در مصر قابل تشخیص است. برای اولین بار …

این باکتری مولد بیماری سل در انسان است. بیماری سل بیماری قدیمی بشر می‏باشد که در اسکلت انسانهای عصر حجر و نیز در استخوانهای مومیایی شده در مصر قابل تشخیص است. برای اولین بار ماهیت بیماری به وسیله ویلمن در سال ۱۸۶۵شناخته شد. او ثابت کرد که این بیماری مسری بوده و اگر از ضایعات سل انسان به کبی} {P ۹ - Villemin Pیا خرگوش تزریق گردد در این حیوانات بیماری ایجاد می‏شود. در سال ۱۸۸۲این باکتری توسط رابرت کخ کشف گردید و به همین جهت آنرا باسیل کخ می‏نامند. کخ توانست باکتری را از خلط و ضایعات بیمار به دست آورد و برای اولین بار باکتری را در روی محیط سرم منعقده گاو و گوسفند کشت دهد. علاوه بر این با تلقیح به حیوان حساس، بیماری ایجاد گردید و از حیوان باکتری اولیه جدا شده و به این طریق اصول کخ ثابت نمود باکتری در بدن انسان و حیوانات مسلول زندگی می‏کند. انسان میزبان اصلی باسیل سل انسانی است و تقریبا به طور گسترده در میان مبتلایان به سل ریوی همراه با سرفه و خلط وجود دارد. ناقل سالم حقیقی در این بیماری وجود ندارد. مایکوباکتریوم توبرکلوزیس هوازی اجباری است و در غیاب اکسیژن رشد نمی‏کند و حتی کاهش مختصر در فشار اکسیژن باعث کاهش عمده در میزان رشد باکتری می‏گردد