هر قدر ماشینی بهتر باشد کارائی آن هم بیشتر خواهد بود و در حالت آرمانی، معینی در نبود هرگونه اصطکاک و ضایعات، کارائی ماشین صددرصد است. اصطکاک نیوری چرخ و محور، که یکی از ماشین‌های …

هر قدر ماشینی بهتر باشد کارائی آن هم بیشتر خواهد بود و در حالت آرمانی، معینی در نبود هرگونه اصطکاک و ضایعات، کارائی ماشین صددرصد است. اصطکاک نیوری چرخ و محور، که یکی از ماشین‌های اساسی شمرده می‌شود، در حقیقت اهرمی است که می‌تواند ۳۶۰ درجه در حول نقطهٔ اتکای خود بگردد. بسیاری دیگر هم هستند که همه آنها را دیده‌ایم: آسیای بادی، توربین، چرخ عقب دوچرخه، مته و جز اینها ارای اصلی این نوع ماشین‌ها شعاع e است و شعاع محور I. محور به چرخ متصل است و هر دو در حول نقطهٔ مرکزی O می‌چرخند. در واقع با یک اهرم نوع اول سر و کار دارید، زیرا نیروی کارگر گشتاور پیچشی Ee را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت در حول نقطهٔ O اعمال می‌کند. و بار نیز گشتاور پیچشی LI را در جهت مخالف عقربه‌های ساعت در حول نقطه O اعمال می‌کند. بدین ترتیب با توجه به مزیت مکانیکی el = L/E، تعادل Li = Ee نیز برقرار است.

چرخ و محور Wheel Andaxel

یکی از ماشین‌های ساده، که عبارتست از چرخی که به‌طور جدائی ناپذیر بر محوری سوار است.

چرخ و میله محور

این دستگاه یک ماشین ساده است، وقتی پیچ رادیو را می‌چرخانید نیرو را بر کنار چرخ وارد می‌سازید نقطه تکیه‌گاه وسط چرخ است وقتی پیچ میله‌ای که به محور وصل شده است به مقاومت مربوط است. پس چرخ و میله یک اهرم نوع دوم است. نیروی کارگر بیشتر از نیروی مقاوم حرکت می‌کند. برای فهمیدن این موضوع کافیست دقت کنید که وقتی اتومبیل بسرعت به طرف راست یا چپ می‌پیچد فرمان اتومبیل بیشتر از یک دور می‌چرخد.