قسمت اعظم انرژی الکتریکی مورد نیاز انسان در تمام کشورهای جهان، توسط مراکز تولید مانند نیروگاه‌های بخاری، آبی و هسته‌ای تولید می‌شود. این مراکز دارای توربین‌ها و آلترناتورهای …

قسمت اعظم انرژی الکتریکی مورد نیاز انسان در تمام کشورهای جهان، توسط مراکز تولید مانند نیروگاه‌های بخاری، آبی و هسته‌ای تولید می‌شود. این مراکز دارای توربین‌ها و آلترناتورهای سه فاز هستند و ولتاژی که به‌وسیله ژنراتورها تولید می‌شود باید تا میزانی که مقرون به صرفه باشد جهت انتقال بالا برده شود. گاهی چندین مرکز تولید به وسیله شبکه‌ای به هم مرتبط می‌شوند تا انرژی الکتریکی مورد نیاز را به‌طور مداوم و به مقدار کافی در شهرها و نواحی مختلف توزیع کنند.

در محل‌های توزیع برای این که این ولتاژ قابل استفاده برای مصارف عمومی و کارخانجات باشد، باید پائین آورده شود. این افزایش و کاهش ولتاژ توسط تراسفورماتورها انجام می‌شود بدیهی است توزیع انرژی بین تمام مصرف کننده‌های یک شهر از مرکز توزیع اصلی امکان‌پذیر نیست و مستلزم هزینه و افت ولتاژ زیادی خواهد بود. لذا هر مرکز اصلی به چندین مرکز یا پست کوچکتر (پست‌های داخل شهری) و هر پست نیز به چندین محل توزیع کوچکتر (پست منطقه‌ای) تقسیم می‌شود. هر کدام از این مراکز به نوبه خود از ترانس‌های توزیع و تبدیل ولتاژ استفاده می‌کنند.