سناتور عباس مسعودی

ـبیست و هفتم خرداد ۱۳۵۳ سناتور عباس مسعودی موسس و ناشر روزنامه اطلاعات در ۷۳ سالگی در دفتر کار خود در ساختمان موسسه اطلاعات براثر سکته در گذشت. گفته شده است مسعودی که هر روز …

ـبیست و هفتم خرداد ۱۳۵۳ سناتور عباس مسعودی موسس و ناشر روزنامه اطلاعات در ۷۳ سالگی در دفتر کار خود در ساختمان موسسه اطلاعات براثر سکته در گذشت. گفته شده است مسعودی که هر روز در ساعت معین آمار فروش روزنامه در روز پیش از آن را مرور می کرد با مشاهده رقم کاهش فروش اطلاعات پس از دو برابر شدن بهای تکفروشی آن از فرط اندوه سکته کرده بود. سناتور مسعودی چند سال پیش از فوت، خود را بازنشسته کرده بود و مدیریت روزنامه را به پسر بزرگش فرهاد سپرده بود . با وجود این،هر روز پیش از و یا پس از شرکت در جلسه سنا به موسسه اطلاعات می آمد و درجریان وضعیت موسسه قرار می گرفت. وی علاقه ویژه به روزنامه نگاری و روزنامه اطلاعات داشت که خود از هیچ آن را به وجود آورده بود و تا آخرین روز عمر از نوشتن خبر دست برنداشته بود . او عاشق تهیه و نوشتن خبر بود و گزارش را روانتر و روشنتر از هر فرد دیگر می نوشت. از خصوصیات مسعودی که شش دوره نماینده مجلس و شش دوره هم سناتور و بیش از ده سال نایب سنای ایران بود « لبخند همیشگی » او در برخورد با دیگران بود و دیده نشده بود که در حالت خشم تصمیم بگیرد. وی به خاطر روزنامه اش از هر چیز حاضر بود بگذرد.

موسسه اطلاعات که بیشتر روزنامه نگاران معروف کشور در آن پرورش یافته و تجربه اندوخته اند پنج سال پس از فوت مسعودی و هفت ماه بعد از انقلاب مصادره شد و از ورثه او حتی بهرام مسعودی پسر دومش که از نوجوانی به اسلامدوستی و پیروی از شعائر اسلامی و فروتنی شهرت داشت و سالها پیش از انقلاب در ساختمان موسسه مسجد دایر کرده بود خلع ید بعمل آمد و بسیاری از نویسندگان آن موسسه هم بی کار شدند. پس از انقلاب ، اگر تلاش بهرام مسعودی نبود موسسه اطلاعات قادر به ادامه کار نبود.