انواع سلاح کمری

در زبان فارسی نام‌های دیگری نیز برای اشاره به انواع سلاح کمری بکار برده می‌شود. این نام‌ها گاه از نوع خاص سلاح گرفته شده و گاه از نام کارخانه سازنده یا حتی نام شهری که کارخانه …

در زبان فارسی نام‌های دیگری نیز برای اشاره به انواع سلاح کمری بکار برده می‌شود. این نام‌ها گاه از نوع خاص سلاح گرفته شده و گاه از نام کارخانه سازنده یا حتی نام شهری که کارخانه در آن واقع است. در مواردی هم نام مدل سلاح بجای سلاح کمری بکار می‌رود. برخی از این نام‌ها با توضیحاتی در زیر آورده شده :
● اتوماتیک
نامی برای اشاره به سلاح‌های کمری نیمه خودکار مانند کلت و براونینگ.
● اسپرینگ‌فیلد
برای اشاره به رولور کالیبر ‎۰/۳۸ اسمیت و وسون. از نام شهری که کارخانه اسمیت و وسون در آن قرار دارد.
● اسلحه کمری
جمع عربی اصطلاح «سلاح کمری» که بسیار رایج است.
● براونینگ
نام کارخانه سازنده برای اشاره به سلاح کمری نیمه خودکار کالیبر ۹میلیمتر این کارخانه.
● پارابلوم
نام سلاح کمری آلمانی لوگر که در ارتش آلمان نازی رایج بود.
● پیشتو
همریشه با واژه پیستول در زبان‌های اروپایی، به معنای سلاح کمری.
● پیشتاب
تلفظ دیگری از نام قبلی.
● تپانچه
احتمالاً از «ته پنجه»، در اصل به معنی سیلی و ضربه با دست و لی یعدها برای اشاره به هر نوع سلاح کمری. طپانچه هم نوشته شده است.
● ده‌تیر
سلاح کمری ماوزر آلمانی که خزانه آن ده فشنگ گنجایش دارد.
● ده‌تیر آلمانی
● رولور
نوعی اسلحه کمری که فشنگ‌های آن در یک گردونه قرار دارند. از Revolver نام فرانسوی این گونه.
● ششلول
نام دیگر رولور
● کلت
اصلاً برای اشاره به سلاح کمری کلت کالیبر ‎۰/۴۵ از کارخانه کلت آمریکا و بعدها به هر سلاح نیمه خودکار که کمابش شبیه آن باشد گفته شده است.
● کمری
کوتاه شده اصطلاح «سلاح کمری».
● نوغان
نام رولور ساخت کارخانه موزین-ناگان روسیه. ناغان هم گفته شده است.
● هفت‌تیر
منشا این نام روشن نیست، احتمالاً از سلاح کمری که هفت فشنگ گنجایش داشته گرفته شده است.
● والتر

نام کارخانه اسلحه‌سازی آلمانی، برای اشاره به سلاح کمری نیمه خودکار ساخت این کارخانه که در جنگ جهانی دوم رایج بود.
● موزر
همان ده تیر آلمانی.