واژهٔ‌ «هو» را با بازدم بیرون دهید گویی كه چیزی دفع كردنی را رها می كنید، مثل این كه از خود چیزی را بیرون می اندازید و ذهن بی خوراك می شود. بدین ترتیب خشم نمی تواند جذب بدن شما شود. …

واژهٔ‌ «هو» را با بازدم بیرون دهید گویی كه چیزی دفع كردنی را رها می كنید، مثل این كه از خود چیزی را بیرون می اندازید و ذهن بی خوراك می شود. بدین ترتیب خشم نمی تواند جذب بدن شما شود. زمانی كه خشمگین هستید واژهٔ «هو» را به كار برید. ثانیه هایی بیش نخواهد گذشت كه از هر خشمی رها می شوید