برای رهایی از افسردگی از رنگ قرمز استفاده كنید. تی شرت‌هایی به رنگ قرمز بپوشید. پرده‌ قرمز در اتاق‌تان باعث می‌شود كه گرما و شور و سرزندگی به زندگی شما باز گردد.

برای رهایی از افسردگی از رنگ قرمز استفاده كنید. تی شرت‌هایی به رنگ قرمز بپوشید. پرده‌ قرمز در اتاق‌تان باعث می‌شود كه گرما و شور و سرزندگی به زندگی شما باز گردد.