ضد رماتیسم، ضد نقرس، ضد التهاب، ضد تب، داروی کمکی در درمان سندرم و ضد قاعدگی دردناک.
ممکن است اثر ضد دردی خود را با متوقف ساختن تولید تکانه عصبی درد از این طریق مهار ساخت پروستاگلاندین‌ها …

ضد رماتیسم، ضد نقرس، ضد التهاب، ضد تب، داروی کمکی در درمان سندرم و ضد قاعدگی دردناک.

ممکن است اثر ضد دردی خود را با متوقف ساختن تولید تکانه عصبی درد از این طریق مهار ساخت پروستاگلاندین‌ها و احتمالاً مهار در ساخت سایر موادی که گیرنده‌های درد را به تحریکات مکانیکی و شیمیائی حساس می‌کنند، اعمال کند، مهار ساخت پروستاگلاندین‌ها در دستگاه عصبی مرکزی نیز ممکن است به ا عمال این اثر ضد دردی کمک کند.

اثر ضد التهاب – (غیر استروئیدی) – مکانیسم دقیق این اثر شناخته نشده است. جذب شکل خوراکی این دارو سریع و کامل است و در حدود ۹۰ درصد داروی مصرفی در طول چهار ساعت جذب می‌شود – پیوند این دارو در دو مرحله است. نیمه انتشار آن یک ساعت و نیمه عمر دفع دارو ودر حدود ۵/۴ ساعت است.

برای تخفیف درد و التهاب حاصل از آتریت حاد ناشی از تخفیف حالات التهابی نیز مورد استفاده است.