ایزونیازید یا هیدرآزید اسید نیکوتی نیک در ۱۹۱۲ به‌وسیله میرونالی کشف شد این دارو سال‌ها در قفسه شیمی‌دانان بدون استفاده قرار داشت. در پی تحقیقات لووف کرین و گرین برگ فرآورده …

ایزونیازید یا هیدرآزید اسید نیکوتی نیک در ۱۹۱۲ به‌وسیله میرونالی کشف شد این دارو سال‌ها در قفسه شیمی‌دانان بدون استفاده قرار داشت. در پی تحقیقات لووف کرین و گرین برگ فرآورده ایزونیازید دوباره شهرت یافت و معلوم شد که ایزونیازید ده تا بیست بار بیش از استه پتومایسین به مقابله باباسیل کخ پرداخته و پیروز شد.