علی اکبر شهنازی

● علی اکبر شهنازی - (١٢۷٦-١٣٦٢) علی اکبر شهنازی، فرزند حسینقلی فراهانی، نوازنده تار در تهران به دنیا آمد. از چهارده سالگی به ضبط صفحه به همراه پدرش مبادرت ورزید. وی از نوازندگانی …

● علی اکبر شهنازی - (١٢۷٦-١٣٦٢)
علی اکبر شهنازی، فرزند حسینقلی فراهانی، نوازنده تار در تهران به دنیا آمد. از چهارده سالگی به ضبط صفحه به همراه پدرش مبادرت ورزید. وی از نوازندگانی است که در تار نوازی ایران سبک و روش خاص خود را دارد و راوی شیوه و سبک پدرش بود. شهنازی کلاس آموزش تار را در تهران دایر کرد که در آن شاگردان زیادی تربیت کرد. از شاگردان وی می توان به این افراد اشاره کرد: محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، داریوش طلایی، داریوش پیرنیاکان، رضا وهدانی، محسن نفر، حبیب اله صالحی و .... وی صفحات زیادی را در ایران و خارج از ایران ضبط کرده است و همچنین در رادیو و تلویزیون ایران برنامه های زیادی را اجرا کرده بود. ردیف سازی وی که به گفته خودش به ردیف دوره عالی شهرت دارد، از دریافت های شخصی وی از ردیف سازی حسینقلی فراهانی است که با ترتیبی خاص و ساخت قطعات سازی از وی به جا مانده است.